Військово-патріотичний спортивний клуб
"Каскад"

СТАТУТ 

громадської організації

«Молодіжний військово-патріотичний спортивний клуб «Каскад»

м. Фастів

Виписка із статуту:

 1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1.          Громадська організація «Молодіжний військово-патріотичний спортивний клуб "Каскад"», в подальшому Клуб, є  добровільною неприбутковою  громадською  організацією національної військово-патріотичної та спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на засадах добровільності і спільності  інтересів для реалізації мети (цілей) та основних завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2.          Клуб є неполітичною організацією, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» іншими законодавчими актами та власним Статутом.

1.3.          Клуб з моменту державної реєстрації е юридичною особою,  має  власне майно, самостійний баланс, рахунки в банках, символіку, круглу  печатку  зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, які затверджує Рада клубу. Клуб може мати власну символіку, яка затверджується відповідно до Статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

1.4.          Клуб є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.5.          Клуб має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав, для виконання своєї мети (цілей) та своїх статутних завдань може укладати угоди, взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти із спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями, тощо.

1.5.          Клуб може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.6.          Клуб здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.7.          Рішення статутних органів Клубу, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів Клубу.

1.8.          Діяльність Клубу не обмежується строком.

1.9.          Найменування Клубу:

Повне найменування Клубу:

- українською мовою:  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНИЙ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «КАСКАД»;

 

-  англійською мовою: «YOUTH MILITARY-PATRIOTIC SPORT CLUB «KASKAD»

Скорочене найменування Організації:

- українською мовою: МГО «ВПСК  «Каскад»;

- англійською мовою: «YMPSC  «Kaskad»;

 

2.МЕТА I ЗАВДАННЯ КЛУБУ

   2.1.Клуб створено з метою сприяння розвитку національного військово-патріотичного виховання,  бойових мистецтв та інших прикладних видів спорту, формування здорового способу життя серед молоді.

 2.2.Завданнями клубу е:

   2.2.1.Сприяння розвитку та популяризації військово-патріотичного виховання, як основного елементу підготовки молоді до виконання свого конституційного обов’язку щодо захисту України.

   2.2.2.Створення умов для заняття бойовими мистецтвами та іншими видами  спорту, в тому числі організація роботи секцій, відділень з різних видів спорту.

   2.2.3.Органiзацiя та  проведення  спортивних  занять,  змагань,  Зборів, інших подібних заходів.

   2.2.4.Спiвробiтництво з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління по досягненню мети та реалізації завдань спілки.

2.2.5. Організація та проведення заходів по зростанню національної свідомості серед дітей та молоді, та  пропаганда здорового способу життя.

2.2.6.  Співпраця з органами місцевого самоврядування, центральними органами влади та Міністерством оборони (МО) і іншими силовими органами України для  сприяння підготовці молоді до військової служби, військовому вишколу, розбудові Збройних Сил України згідно з діючим   законодавством.

2.2.7. Удосконалювати організацію, форми і методи військово-патріотичного виховання допризовників.

2.2.8. Організація для виконання статутних мети (цілей) та завдань в установленому порядку: 

 • Сприяє організації та проведенню семінарів, показових виступів, змагань, фестивалів, та інших навчально-виховних, оздоровчих, популяризаційних заходів;
 • Представляти i захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; Виступати учасником цивільно-правових відносин,  набувати  майнових  та немайнових прав;
 • Самостійно або разом з іншими організаціями сприяє організації та проведенню спортивних змагань, навчально-тренувальних і військово-патріотичних  Зборів, спортивних та культурно-спортивних заходів для членів Клубу та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, приймає участь у матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів; 
 • Сприяє підготовці вихованців до вступу в вищі військові навчальні заклади;
 • Сприяє організації виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики Клубу; 

2.3. Для досягнення статутної мети (цілей) та виконання статутних завдань Клубу в установленому законодавством порядку має право:

2.3.1        Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання  громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.3.2        Співпрацює з іншими організаціями, органами державної влади, фондами, підприємствами та окремими громадянами;    

2.3.3        Користується іншими правами, передбаченими законами України.

2.3.4        Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.3.5        Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.6        Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.7        Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Клубу та важливих питань державного і суспільного життя;

2.3.8        Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.9        Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2.3.10    Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2.3.11    Створювати в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства) для досягнення мети (цілей) Клубу;

2.3.12    Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

2.3.13    Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Клубу та сприяє її досягненню;

2.3.14    Утворювати відокремлені підрозділи в порядку, визначеному законом та цим Статутом;

2.3.15    Об’єднуватися у громадські спілки, що створюються на добровільній основі відповідно до законодавства України та сприяють виконанню статутних завдань Клубу, укладати на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;

2.3.16    Здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2.3.17    Проводити мирні зібрання.

2.5. Клуб або створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

 

3.ЧЛЕНСТВО В КЛУБI.

  3.1. Членство в Клубі є добровільним. Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому цим Статутом, припинити членство в Клубі. Дійсними членами клубу можуть бути громадяни України,  які  визнають статут клубу, пройшли випробувальний термін, приймають безпосередню участь в його роботі та регулярно  сплачують членські внески. Почесними членами клубу можуть бути члени клубу, що внесли істотний внесок у життєдіяльність, розвиток і звеличення престижу клубу та віддані загальній справі цього об’єднання громадян.

3.2. Прийняття у члени Клубу здійснюється на засадах добровільності в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою Раді клубу.  Рада клубу приймає рішення про прийняття особи в члени Клубу та вносить відповідний запис у Реєстр членів клубу не пізніше ніж через 30 днів після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут Клубу, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

  3.3. Рішення про прийом до клубу і визначення членства приймається:

   3.3.1. Для  дійсних членів клубу  - Радою клубу на черговому засіданні простою більшістю голосів членів Ради. Прийнятому члену Клубу видається посвідчення члена Клубу, зразок якого затверджується Радою клубу. 

   3.3.2. Для почесних членів клубу - Радою клубу на черговому засіданні одноголосно, з наступним затвердженням загальними Зборами членів клубу.

  3.4 . Підстави для відмови в прийняття до клубу:

   - здійснення заявником дій, що суперечать цілям, завданням та ідеям клубу;

   - обмеження заявника законом у правоздатності або дієздатності.  

  3.5.Членство в Клубі припиняється у зв'язку із:

-          заявою члена клубу;

-          рішенням Ради клубу про виключення з членів  клубу  за  несплату  членських внесків на протязі двох місяців, не проходження випробувального терміну, чи неодноразового порушення Статуту;

-          вчинки чи діяння, які Рада клубу визнає несумісними з метою (цілями) та завданнями Клубу, які компрометують Клуб чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;

-          неучасть в діяльності Клубу протягом принаймні 6 (шести) місяців;

-          смерті члена Клубу;

-          ліквідацією клубу. При виключенні чи  самостійному  виході  із  членів клубу вступні та членські внески не повертаються. Рішення  Ради  клубу  про виключення з членів клубу підлягає затвердженню черговими Зборами клубу.

  3.6. Виключення членів Клубу ухвалюється Радою клубу. Рішення про виключення з членів Клубу, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені на Загальних Зборах на їх черговому (позачерговому) засіданні. Рішення Загальних Зборів у даному випадку є остаточним. Виключені з Клубу члени можуть знову вступити до неї на загальних підставах.

  3.7. Члени Клубу мають право:

   - на захист та підтримку з боку клубу;

   - приймати участь в усіх заходах, які проводить клуб;

   - вибирати та бути обраним до керівних органів клубу після проходження випробувального терміну;

   - вносити до керівних органів клубу пропозиції, щодо їх роботи;

   - відкликати з керівних органів клубу своїх представників;

   - користуватися послугами діяльності клубу після проходження випробувального терміну.

  3.8. Члени Клубу зобов’язані:

  - виконувати положення статуту клубу і виконувати рішення Ради клубу та виборних органів управління клубу; 

  - особистим прикладом формувати громадську думку і пропагувати ідеї, мету (цілі), статутні завдання і діяльність Клубу;

  - не розголошувати конфіденційні відомості які пов’язані із діяльністю клубу;

  - регулярно та своєчасно сплачувати членські внески;

  - приймати участь у реалізації статутних завдань та програм клубу;

   - утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Клубу;

- дотримуватись морально-етичних принципів Клубу, прийнятих за рішенням Ради клубу, не вести діяльності, що їм суперечить;

- виконувати вимоги керівних органів Клубу щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

  3.9.У випадку порушення членом клубу своїх обов’язків та інших  положень статуту до нього можуть прийматися такі заходи:

   - зауваження, виключення з членів клубу рішенням Ради клубу  з  послідуючим затвердженням загальними Зборами членів клубу.

   Рішення загальних Зборів членів клубу е остаточним.

 

4.СТРУКТУРА, КЕРIВНI ОРГАНИ КЛУБУ.

   4.1.Структура клубу затверджується Загальними Зборами членів клубу.

   4.2.Керiвними органами Клубу е:

   - Загальні Збори членів клубу;

   - Голова і заступник голови клубу;

   - Рада клубу.

   4.3.Вищим керівним органом Клубу е Загальні Збори  членів  клубу.

   Виключною компетенцією Загальних Зборів членів клубу е:

-        затвердження статуту, внесення до нього змін, доповнень;

-        визначення головних напрямків діяльності клубу;

-        обрання керівних статутних органів клубу;

-        встановлення розміру вступного та членського внесків;

-        заслуховування звітів керівних органів;

-        затвердження рішення Ради у випадках, передбачених статутом клубу;

-        створення тимчасових ревізійних комісій;

-        вирішення інших питань, внесених до порядку денного.

...

 

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ
5.1. Керівні органи Клубу зобов’язанні періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати перед членами Клубу на Загальних Зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Клубу.
5.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.
5.3. Керівні органи Клубу мають у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Клубу щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
5.4. Керівні органи Клубу мають забезпечити для членів Клубу вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
6.1. Члени Клубу мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність іншого члена Клубу, Голови Клубу, членів Ради Клубу або Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА КЛУБУ
7.1. Клуб має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Клубу її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

8. СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КЛУБУ
8.1. З метою підвищення ефективності діяльності Клуб вправі створювати відокремлені підрозділи, які підконтрольні та підзвітні Клубу.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
9.1. Внесення змін до Статуту затверджується рішенням вищого керівного статутного органу – Загальними Зборами Клубу.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
10.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється:
 у добровільному порядку за рішенням Загальних Зборів Клубу шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
 в примусовому порядку за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Клубу.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Суперечки та розбіжності, що виникають між Клубом та іншими юридичними або фізичними особами, розглядаються судовими або іншими уповноваженими органами відповідно до їх компетенції.
11.2. Клуб за порушення законодавства несе відповідальність, передбачену Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законами України.
11.3. Питання діяльності Клубу, не врегульовані цим Статутом, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

   

  kaskad2
  Наші партнери


   

  FRBU
  UF MMA

   

   

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


  АНКЕТА -ОПИТУВАЛЬНИК


   

    

   

   

   

   

  Fasebook 

   

   

   Youtube