Військово-патріотичний спортивний клуб
"Каскад"

СТАТУТ  ГО «Спортивний клуб «Каскад»
( засновники - Хоменко Ю.М., Жгут А.А. і Пустовій Ю.С.)
був затверджений виконавчим комітетом
Фастівської міської ради 26 лютого 1998 року
(рішення про державну реєстрацію №48).

Виписка із статуту:

1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   1.1.Спортивний клуб "Каскад", в подальшому Клуб, е об’єднанням  громадян - добровільне громадське формування, створене на основі  єдностi  інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав i свобод. Клуб є  громадською організацією.
1.2.Клуб створюється i дiє з місцевим статусом  i  його діяльність  поширюється на території м. Фастова та району. Діяльність клубу регулюється Конституцією  України, Законом України "Про об’єднання громадян",  іншим  чинним законодавством та цим статутом.
1.3.Клуб з моменту державної реєстрації е юридичною особою,  має  власне майно, самостійний баланс, рахунки в банках, символіку, круглу  печатку  зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити. Символіка клубу затверджується Радою клубу.
1.4.Клуб має повну назву - спортивний клуб "КАСКАД".

2.МЕТА I ЗАВДАННЯ КЛУБУ

2.1.  Клуб створено з метою сприяння розвитку фізкультури та спорту, формування здорового способу життя та національного військово-патріотичного виховання в м. Фастові.
2.2.   Завданнями клубу е:
2.2.1.Сприяння розвитку, популяризації спорту, в тому числі  рукопашного бою в м. Фастові.   2.2.2.Створення умов для заняття рукопашним боєм та іншими видами  спорту, в тому числі організація роботи секцій, відділень з різних видів спорту.
2.2.3.Органiзацiя та  проведення  спортивних  занять,  змагань,  зборів, інших подібних заходів.
2.2.4.Спiвробiтництво з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління по досягненню мети та реалізації завдань спілки.
2.2.5. Організація та проведення занять, змагань, зборів і вишколів з національного військово-патріотичного виховання і співпрацювати з державними органами в підготовці молоді до служби в ЗСУ.
2.3.  Для досягнення мети i виконання статутних завдань клуб має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин,  набувати  майнових  та немайнових прав;
 • представляти i захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити масові  заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання  громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати або бути учасником (засновником, акціонером) юридичних осіб, необхідних для виконання статутних цілей;
 • одержувати від органів державної влади i управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей  i  завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади i управління;
 • розповсюджувати інформацію i пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • користується іншими правами, передбаченими законами України.

3.ЧЛЕНСТВО В КЛУБI.

  3.1.Членство  в  клубі  може  бути  індивідуальним, колективним і почесним.
Індивідуальними членами клубу можуть бути громадяни України,  які  визнають статут клубу, пройшли випробувальний термін, приймають безпосередню участь в його роботі та регулярно  сплачують членські внески. Колективними членами  клубу  можуть  бути  колективи підприємств, господарських товариств, установ,  організацій,  які  визнають статут клубу, сплачують внески, приймають участь у діяльності клубу. Почесними членами клубу можуть бути члени клубу, що внесли істотний внесок у життєдіяльність, розвиток і звеличення престижу клубу та віддані загальній справі цього об’єднання громадян.

3.3. Рішення про прийом до клубу і визначення членства приймається:
3.3.1. Для індивідуальних та колективних членів клубу  - Радою клубу на черговому засіданні простою більшістю голосів членів Ради.
3.3.2. Для почесних членів клубу - Радою клубу на черговому засіданні одноголосно, з наступним затвердженням загальними зборами членів клубу
3.4.Пiдстави для відмови в прийняття до клубу:
- здійснення заявником дій, що суперечать цілям, завданням та ідеям клубу;
- обмеження заявника законом у правоздатності або дієздатності.  
3.5.Членство в клубі припиняється у зв'язку із:

 • заявою члена клубу;
 • рішенням Ради клубу про виключення з членів  клубу  за  несплату  членських внесків на     протязі одного місяця, порушення Статуту клубу;
 • рішенням Ради клубу про виключення з членів клубу за нанесення клубу моральних чи матеріальних збитків
 • ліквідацією клубу. При виключенні чи  самостійному  виході  із  членів клубу вступні та членські внески не повертаються. Рішення  Ради  клубу  про виключення з членів клубу підлягає затвердженню черговими зборами клубу.


3.7.Члени клубу мають право:
- на захист та підтримку з боку клубу;
- приймати участь в усіх заходах, які проводить клуб;
- вибирати та бути обраним до керівних органів клубу;
- вносити до керівних органів клубу пропозиції, щодо їх роботи;
- відкликати з керівних органів клубу своїх представників;
- користуватися послугами пiдроздiлiв клубу.
3.8. Члени клубу зобов’язані:
- виконувати положення статуту клубу і виконувати рішення Ради клубу та виборних органів управління клубу; 
- особистим прикладом формувати громадську думку про користь формування здорового способу життя;  
- не розголошувати конфіденційні відомості які пов’язані із діяльністю клубу
- регулярно та своєчасно сплачувати членські внески;
- приймати участь у реалізації статутних завдань та програм клубу;
- берегти майно i кошти клубу;
- надавати клубу інформацію, необхідну для діяльності клубу.
3.9.У випадку порушення членом клубу своїх обов’язків та інших  положень статуту до нього можуть прийматися такі заходи: зауваження, виключення з членів клубу рішенням Ради клубу  з  послідуючим затвердженням загальними зборами членів клубу.
Рішення загальних зборів членів клубу є остаточним.


   

   

  Yuniy plastun_tabir_

  kaskad2

   

  Facebook


  Наші друзі


   

  ratoborec

   

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

   

  План-календар 2017